DISCLAIMER
 • IN DEZE DISCLAIMER WORDT VERSTAAN ONDER:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin Accepté BV een link naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever : de bevoegde uitgever van de internetpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer content, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
  • Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • AANSPRAKELIJKHEID
  • Accepté BV spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Accepté BV verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Accepté BV is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • Accepté BV mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Accepté BV is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • GEKOPPELDE BESTANDEN EN/OF HYPERLINKS
  • Behoudens deze disclaimer, is Accepté BV niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De bezoeker van de internetpagina is verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • ONTZEGGING
  • Accepté BV behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Accepté BV de toegang tot de webpagina monitoren.
 • BESCHERMING
  • U zal Accepté BV, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • PRIVACY
  • Accepte BV respecteert de privacy van de bezoekers van de site en zorgt ervoor dat de informatie die aan ons ter beschikking komt vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Bezoekers kunnen deze website bezoeken zonder informatie over zichzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij wel informatie vragen Accepte BV stelt deze gegevens onder geen beding zonder toestemming beschikbaar aan derden, behalve als Accepte BV hier wettelijk toe verplicht zou worden.
 • COOKIES
  • Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw Internet browser voor verdere details.
 • IP ADRESSEN
  • In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP adres van een proxy server zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.
 • PRIJZEN EN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
  • Alle prijzen zijn inclusief BTW. Op alle producten en diensten aangeboden op de deze website website zijn de Algemene leveringsvoorwaarden voor de levering van goederen en diensten door Accepte B.V., gevestigd te Groningen van toepassing.
 • TOEPASSELIJK RECHT
  • Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site "ahmas" voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.
Deze disclaimer mede tot stand gekomen in samenwerking met Annotatie